Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Utbildning i Verksamhetsrevision

När: 8 maj 2014, kl: 08:00
Plats: Åkeshofs slott (prel)
Pris inklusive moms: 32.000,00 kr
Varav moms: 0,00 kr för medlem
Platser kvar: 0
Bokningsbar t.o.m: 2014-02-28
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: -

Välkommen till en utbildning i

Verksamhetsrevision – en vägledning för kommunala yrkesrevisorer

Hämta inbjudan i pdf-format.

Inledning 

Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, Skyrev, bildades år 2000 på initiativ av Starev och av revisionsbyråer verksamma inom kommunal revision. Ett av föreningens viktigaste ändamål är att sörja för hög kompetens hos de yrkesrevisorer som biträder de förtroendevalda revisorerna. Det är därför av yttersta vikt att Skyrevs medlemmar genomgår en kontinuerlig fortbildning. En av föreningens viktigaste uppgifter är därför att erbjuda en bra och högkvalitativ fortbildning till föreningens medlemmar.

Ett område där det historiskt sett saknats relevant utbildning och där det dessutom funnits relativt lite skrivet är inom verksamhetsrevision. Föreningen har därför tagit fram en skrift Verksamhetsrevision – en vägledning för kommunala yrkesrevisorer, i syfte att utveckla området.  I samband med att pilotversionen av denna skrift togs fram arrangerade Skyrev en utbildning i verksamhetsrevision under verksamhetsåret 2009/2010 samt 2010/2011. Utbildningen har sedan dess genomförts årligen med överlag positiva vitsord från kursdeltagarna och Skyrev arrangerar nu motsvarande utbildning även under 2014/2015. Avsikten är att utbildningen ska utgöra ett väsentligt inslag i medlemmarnas fortbildning.

 

Målgrupp 

För att utföra verksamhetsrevision inom kommuner och landsting krävs kunskaper om och förståelse för kommunal verksamhet, den kommunala särarten, de demokratiska processerna och offentlighetsprincipen. Liksom vid tidigare utbildningsomgångar ser vi därför gärna att deltagarna har minst ett års erfarenhet av revisionsarbete i kommuner och landsting samt förkunskaper om grunden för kommunal revision och god revisionssed.
 

Pedagogisk ansats 

Utbildningen kommer att innehålla föredragningar och presentationer av olika föreläsare. Utgångspunkter kommer att vara skriften Verksamhetsrevision – en vägledning för kommunala yrkesrevisorer samt annat material som respektive föreläsare kommer att presentera.

Varje deltagare förutsätts också parallellt med utbildningen självständigt driva ett revisionsprojekt som underlag för feedback och diskussioner under utbildningens gång. De deltagande behöver därför inför utbildningen fundera på ett lämpligt granskningsprojekt, där de själva har ett övergripande ansvar som projektledare. Varje deltagare ska också ha fått en utsedd handledare för projektet på den egna arbetsplatsen.

Utbildningen kommer också att innehålla en stor interaktiv del med reflekterande, analyserande och diskuterande moment. Det kommer därför att ställas krav på en aktiv medverkan av varje kursdeltagare. Dels i olika former av gruppuppgifter och gruppdiskussioner, dels i form av det projekt som respektive kursdeltagare förväntas genomföra under utbildningens gång.

 

 

Innehåll och omfattning 

Utbildningen är fördelad på tre olika utbildningstillfällen om vardera två dagar. Utbildningen kommer att genomföras i internatform i Stockholmsområdet. Ett viktigt inslag i utbildningen är att deltagarna under utbildningstiden kommer att arbeta med ett reellt projekt som kommer att följas upp vid de olika utbildningstillfällena. Projekten utgör också en viktig grund för diskussioner och inte minst erfarenhetsutbyte kring planering, metoder och analys samt presentation och kommunikation.  

Det första utbildningstillfället, kommer efter en kortare inledning som berör grunden för kommunal revision och ansvar och rollfördelning, koncentreras på planeringsfasen. Områden som risk- och väsentlighetsanalys, val av granskningsområde, revisionsfrågor och revisionskriterier kommer att beröras.  Målsättningen med första utbildningstillfället är att med uppnådda kunskaper ta fram en projektplan i enlighet med Skyrev:s rekommendationer.

Utbildningstillfälle två koncentreras på genomförandefasen och inleds med en genomgång och opponering på inskickade projektplaner. Därefter sker en fördjupning i vägledningen för kommunala yrkesrevisorer med fokus på analys, bedömning samt rapportering och kommunikation. Utbildningstillfälle 2 kommer även att innehålla ett moment kring offentlig juridik med fokus på kommunalrätt. Målsättningen med det andra utbildningstillfället är att med uppnådda kunskaper kunna genomföra sitt valda granskningsprojekt och att presentera detta vid utbildningstillfälle tre.

Utbildningstillfälle tre koncentreras till utvärderingsfasen i form av bedömning, slutsatser och rapportering.  Kriterier för utvärdering kommer att beröras. En viktig utgångspunkt kommer vara de granskningsrapporter som respektive kursdeltagare tagit fram. Dessa kommer att presenteras och diskuteras utifrån de kunskaper och erfarenheter som utbildningsgruppen fått med sig under kursen. Diskussionen kring respektive rapport kommer att ske i mindre grupper så att varje granskningsrapport får en grundlig genomgång utan att det blir alltför tidskrävande. Utbildningstillfälle tre har också som målsättning att knyta ihop de olika delarna i revisionsprocessen och kommer som avslutning att beröra grunderna för ansvarsprövning och revisionsberättelsen.

 

 

Tid, plats och kostnad

Tillfälle 1:                           8-9 maj 2014
Tillfälle 2:                            11-12 september 2014
Tillfälle 3:                           15-16 januari 2015

Kursavgift:                          20 000 kronor, exkl moms

Kost och logi:                     ca 12 000 kronor, exkl moms

Kursen kommer att genomföras i stockholmsområdet. Preliminärt Åkeshofs slott.

 


Anmälan 

Anmälan är bindande och görs senast den 28 februari på Skyrevs hemsida www.skyrev.se. Antalet deltagare är begränsat till 20 st. Om fler anmäler sig kommer tidigt anmälda att prioriteras.

Kursansvariga är:
Erik Söderberg, Certifierad kommunal yrkesrevisor och Manager vid Ernst & Young i Göteborg, erik.soderberg@se.ey.com
Vilhelm Rundquist, Certifierad kommunal yrkesrevisor och Revisionsdirektör vid revisionsenheten i Västra Götalandsregionen, vilhelm.rundquist@vgregion.se
Dessutom kommer ett antal externa föreläsare och resurspersoner knytas till utbildningens såväl teoretiska som praktiska avsnitt.
Har du frågor kring utbildningen och dess innehåll kan du vända dig till någon av de kursansvariga. Är dina frågor av praktisk karaktär vänder du dig till Anna Duong vid stadsrevisionen i Borås, anna.duong@boras.se Tfn: 033 35 71 55.

 

 

Evenemanget är fullbokat!