Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Grundutbildning i Verksamhetsrevision 2022-2023

När: 31 maj 2022, kl: 08:30
Plats: Åkeshofs slott i Bromma
Pris inklusive moms: 47.500,00 kr
Varav moms: 9.500,00 kr för övriga
Platser kvar: 0
Bokningsbar t.o.m: 2022-03-28
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: Vänligen ange information om specialkost i meddelandefältet.

 

Utbildnignen är fullbokad. För reservplats, anmäl dig här: https://forening.foreningshuset.se/skyrev/evenemang/visa/16721-reservplatslista-grundutbildning-i-verksamhetsrevision-2022-2023

 

Välkommen till Skyrevs grundutbildning i verksamhetsrevision

Inledning
Skyrev (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) bildades år 2000. Skyrevs verksamhet bedrivs i föreningens olika kommittéer. Utbildningskommittén ansvarar bland annat för att arrangera utbildningar för föreningens medlemmar. För att utföra verksamhetsrevision inom kommuner och regioner krävs kunskaper om och förståelse för kommunal verksamhet, den kommunala särarten, de demokratiska processerna och of-fentlighetsprincipen. Det är viktigt att Skyrevs medlemmar har en grundförståelse för den kommunala revisonen för att kunna säkerställa kvalitet i granskningarna som utförs åt de förtroendevalda revisorerna.

Syftet med Skyrevs grundutbildning i verksamhetsrevision är att ge kursdeltagana en grundförståelse för den kommunala revisionen samt praktiska tips och verktyg för granskningsarbetet.

Utgångspunkt för utbildningen är bland annat Skyrevs vägledning i verksamhetsrevision, Skyrevs rekommendationer och God revisionssed i kommunal verksamhet.


Målgrupp
Skyrevs medlemmar.
Det kan vara en fördel att ha något års erfarenhet av arbete med verksamhetsrevision i kommuner eller regioner, detta är dock inget formellt krav. En utbildningsgrupp med blandad erfarenhet skapar ofta mycket givande och intressanta diskussioner där man lär sig av varandra.


Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar sex utbildningsdagar fördelat på tre kurstillfällen under året.

Det första utbildningstillfället inleds med genomgång av grunderna för den kommunala revisionen samt ansvar och rollfördelning. Därefter går vi mer djupgående in på den så kallade planeringsfasen. Områden som risk- och väsentlighetsanalys, val av granskningsområde, revisionsfrågor och revisionskriterier kommer att beröras liksom skillnaden mellan grundläggande och fördjupade granskningar. Vi kommer även att gå igenom ”klarspråk” och konkreta skrivtips. Målsättningen efter första utbildningstillfället är att kursdeltagaren ska skriva en projektplan i enlighet med Skyrevs vägledning och rekommendationer och de tips deltagaren fått under kursdagarna. Projektplanen ska användas i utbildningssyfte under utbildningstillfälle två.

Det andra utbildningstillfället koncentreras på genomförandefasen och inleds med en gemensam opponering på inskickade projektplaner. Under detta kurstillfälle har vi också ett lite längre moment där vi fokuserar på grunderna i den kommunala juridiken. Målsättningen är att kursdeltagaren efter det andra utbildningstillfället ska ha fått tips, idéer och verktyg för kommande granskningsarbete.

Det tredje utbildningstillfället koncentreras på de färdiga granskningsrapporterna som kursdeltagarna arbetat fram. Varje kursdeltagare ska genomföra en huvudopponering på en granskningsrapport. Opponeringarna genomförs i mindre grupper om 4–5 personer. Syftet är att kursdeltagarna i samband med opponeringen ska kunna omsätta kunskaperna från tidigare kurstillfällen till resonemang i opponeringarna. Utbildningstillfälle tre har också som målsättning att knyta ihop de olika delarna i revisionsprocessen och kommer som avslutning att beröra grunderna för ansvarsprövning och revisionsberättelse. Kurstillfället avslutas med en genomgång i presentationsteknik.

Utbildningen kommer att innehålla en stor interaktiv del med reflekterande, analyserande och diskuterande moment. Det kommer därför att ställas krav på en aktiv medverkan av varje kursdeltagare. Dels i olika former av gruppuppgifter och gruppdiskussioner, dels i form av det projekt som respektive kursdeltagare förväntas genomföra mellan kurstillfällena.


Förberedelser
Deltagarnas granskningsprojekt utgör en viktig grund för diskussioner och erfaren-hetsutbyten under revisionsprocessen.

Deltagarna behöver inför utbildningen fundera på:

• Ett lämpligt granskningsprojekt, där deltagaren själv har ett övergripande ansvar som projektledare i en fördjupad granskning.

• Att varje deltagare ska ha en utsedd handledare på sin arbetsplats som stöd och bollplank på hemmaplan under utbildningstiden. Handledaren kan med fördel ha genomgått utbildningen i verksamhetsrevision vid något av de tidigare kurstillfällena alternativt vara certifierad kommunal yrkesrevisor. För att kursledarna skall kunna kommunicera ut instruktioner under kursen vill vi att ni vid anmälan anger namn och mejladress till utsedd handledare.


Internatutbildning
Utbildningen kommer att genomföras i internatform på Åkeshofs slott i Bromma (https://www.akeshofsslott.se/).


Tid, plats och kostnad
Tillfälle 1: 31 maj till 1 juni 2022

Tillfälle 2: 6–7 oktober 2022

Tillfälle 3: 18–19 januari 2023

Plats: Åkeshofs slott i Bromma

Kursavgift: 22 000 kronor, exkl. moms

Kost och logi: 16 000 kronor, exkl. moms

Anmälan är bindande och görs senast den 28 mars 2022 via formuläret "Icke medlem" som du hittar länk till längre ner på denna sida. Anmälan är dock endast för medlemmar.

Antalet deltagare är begränsat till 20 st.

Anmälan personlig och bindande. Fram till en vecka före kursstart är det dock möjligt att överlåta kursplatsen till en annan kollega. Detta måste i så fall meddelas till föreningshuset senast en vecka före kursstart.

Om kursen blir fullbokad kan ni skicka ett e-brev till skyrev@foreningshuset.se med rubriken ”Reservplats verksamhetsrevisionsutbildning”. Vid eventuella bortfall innan kursstart fyller vi på kursen med anmälningar från reservplatslistan.

Vänligen ange information om specialkost i meddelandefältet. Ange även kontaktuppgifter till din handledare på din arbetsplats samt antalet år eller månader som du arbetat med kommunal revision.

 

Kursansvariga är:
Erik Söderberg, certifierad kommunal revisor på KPMG, erik.soderberg@kpmg.se 073-040 43 40

Eva Moe, certifierad kommunal revisor vid Region Västerbotten, eva.moe@regionvasterbotten.se, 070-333 21 69

Under kursen kommer ett antal externa föreläsare och resurspersoner knytas till utbildningens såväl teoretiska som praktiska avsnitt. Utöver kursledarna kommer ytterligare minst tre personer med lång erfarenhet från kommunal revision att delta i samband med opponering på projektplaner och rapporter.

Har du frågor kring utbildningen och dess innehåll kan du vända dig till någon av de kursansvariga. Är dina frågor av praktisk karaktär vänder du dig till Skyrevs kansli på Föreningshuset skyrev@foreningshuset.se telefonnummer: Nr +46 (0)8 55 60 61 43


Kommentarer från senaste kursutvärderingen
Den senaste grundutbildningen slutfördes i januari 2022. Efter utbildningen har kursdeltagarna fått svara på en kursutvärdering. Nedan följer några citat från denna utvärdering:

• ”Bra innehåll och bra lärare. Mycket givande kurs!”
• ”Har varit väldigt givande med alla diskussioner. Bra med en stor mix av föreläsare.”
• ”Bra att dagarna var så pass utspridda i tid, vilket gav tid för utveckling och reflektion. Bra variation och att kunna bolla tankar med likasinnade.”
• ”Intressanta föreläsare och bra utbud av föreläsningar. Fått lära mig mycket hur andra firmor och kontor arbetar.”

 

För reservplats vid fullbokad utbildning: https://forening.foreningshuset.se/skyrev/evenemang/visa/16721-reservplatslista-grundutbildning-i-verksamhetsrevision-2022-2023

Evenemanget är fullbokat!