Utbildning i Verksamhetsrevision 2018

När: 28 maj 2018, kl: 08:00
Plats: Åkeshovs Slott, Bromma
Pris: 36000,00 kr
Platser kvar: 1
Bokningsbar t o m: 2018-02-15
Max antal biljetter/pers: 1
Övrigt: Vänligen ange information om specialkost i meddelandefältet. Endast medlemmar i SKYREV får boka.

Välkommen till utbildning i Verksamhetsrevision
– en vägledning för kommunala yrkesrevisorer

Inledning
Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, Skyrev, bildades år 2000 på initiativ av Starev och av revisionsbyråer verksamma inom kommunal revision. Ett av föreningens viktigaste ända­mål är att sörja för hög kompetens hos de yrkesrevisorer som biträder de förtroendevalda reviso­rerna. Det är därför av yttersta vikt att Skyrevs medlemmar genomgår en kontinuerlig fortbildning. En av föreningens viktigaste uppgifter är därför att erbjuda bra och högkvalitativ fortbildning till föreningens medlemmar.

Ett område där det historiskt sett saknats relevant utbildning och där det dessutom funnits relativt lite skrivet är inom verksamhetsrevision. Föreningen har därför tagit fram en skrift Verksamhets­revision – en vägledning för kommunala yrkesrevisorer, i syfte att utveckla området.  I samband med att pilotversionen av denna skrift togs fram arrangerade Skyrev en pilotutbildning i verksam­hetsrevision under verksamhetsåret 2009/2010. Därefter har denna utbildning genomförts årligen i Skyrevs regi. Kursutvärderingarna har överlag fått positiva vitsord från deltagarna och kursinne­håll och upplägg har under åren reviderats utifrån inkomna synpunkter. Avsikten är att utbildning­en ska utgöra ett väsentligt inslag i medlemmarnas fortbildning.

Den senaste utbildningen slutfördes i februari 2017. Skyrev kommer även år 2018-2019 att ar­rangera motsvarande utbildning.

Målgrupp
För att utföra verksamhetsrevision inom kommuner och landsting krävs kunskaper om och förstå­else för kommunal verksamhet, den kommunala särarten, de demokratiska processerna och of­fentlighetsprincipen. Liksom vid tidigare utbildningsomgångar ser vi därför gärna att deltagarna har minst ett års erfarenhet av revisionsarbete i kommuner och landsting samt förkunskaper om grunden för kommunal revision och god revisionssed.

Pedagogisk ansats
Utbildningen kommer att innehålla föredragningar och presentationer av olika föreläsare. Ut­gångspunkter kommer att vara skriften Verksamhetsrevision – en vägledning för kommunala yr­kesrevisorer samt annat material som respektive föreläsare kommer att presentera.

Varje deltagare förutsätts också parallellt med utbildningen självständigt driva ett revisionsprojekt som underlag för feedback och diskussioner under utbildningens gång. De deltagande behöver därför inför utbildningen fundera på ett lämpligt granskningsprojekt, där de själva har ett övergri­pande ansvar som projektledare. Varje deltagare ska också ha en utsedd handledare för pro­jektet på den egna arbetsplatsen. Handledaren är tänkt att fungera som ett bollplank och stöd under hela projektprocessen. Handledaren bör därför själv vara certifierad kommunal yrkesrevi­sor alternativt själv ha genomgått utbildningen i verksamhetsrevision vid något av de tidigare kurstillfällena. För att kursledarna skall kunna kommunicera ut instruktioner under kursen vill vi att ni vid anmälan anger namn och mejladress till utsedd handledare.

Utbildningen kommer att innehålla en stor interaktiv del med reflekterande, analyserande och diskuterande moment. Det kommer därför att ställas krav på en aktiv medverkan av varje kursdel­tagare. Dels i olika former av gruppuppgifter och gruppdiskussioner, dels i form av det projekt som respektive kursdeltagare förväntas genomföra under utbildningens gång.

Innehåll och omfattning
Utbildningen är fördelad på tre olika utbildningstillfällen om vardera två dagar. Utbildningen kom­mer att genomföras i internatform i Stockholmsområdet. Ett viktigt inslag i utbildningen är att varje deltagare under utbildningstiden arbetar med ett reellt projekt som kommer att följas upp vid de olika utbildningstillfällena. Deltagarnas projekt utgör en viktig grund för diskussioner och erfaren­hetsutbyten kring planering, metoder och analys samt presentation och kommunikation.  

Det första utbildningstillfället, kommer efter en kortare inledning som berör grunden för kommunal revision, ansvar och rollfördelning att koncentreras på planeringsfasen. Områden som risk- och väsentlighetsanalys, val av granskningsområde, revisionsfrågor och revisionskriterier kommer att beröras.  Målsättningen med första utbildningstillfället är att ta fram en projektplan i enlighet med Skyrevs rekommendationer utifrån de vägledningar deltagaren fått under kursdagarna.

Utbildningstillfälle två koncentreras på genomförandefasen och inleds med en genomgång och opponering på inskickade projektplaner. Därefter sker en fördjupning i vägledningen för kommu­nala yrkesrevisorer med fokus på analys, bedömning samt rapportering och kommunikation. Ut­bildningstillfälle 2 kommer även att innehålla ett moment kring offentlig juridik med fokus på kommunalrätt. Målsättningen med det andra utbildningstillfället är att med uppnådda kunskaper kunna genomföra det valda granskningsprojektet och att presentera detta vid utbildningstillfälle tre.

Utbildningstillfälle tre koncentreras till utvärderingsfasen i form av bedömning, slutsatser och rap­portering. Kriterier för utvärdering kommer att beröras. En viktig utgångspunkt kommer vara de granskningsrapporter som respektive kursdeltagare tagit fram. Dessa kommer att presenteras och diskuteras utifrån de kunskaper och erfarenheter som utbildningsgruppen fått med sig under kursen. Diskussionen kring respektive rapport kommer att ske i mindre grupper så att varje granskningsrapport får en grundlig genomgång utan att det blir alltför tidskrävande. Utbildningstill­fälle tre har också som målsättning att knyta ihop de olika delarna i revisionsprocessen och kommer som avslutning att beröra grunderna för ansvarsprövning och revisionsberättelsen.

Tid, plats och kostnad
Tillfälle 1:       28-29 maj 2018
Tillfälle 2:       13-14 september 2018
Tillfälle 3:       17-18 januari 2019 

Kursavgift:     21 000 kronor, exkl. moms
Kost och logi: 15 000 kronor, exkl. moms

Kursen kommer att genomföras i på Åkeshovs slott i Bromma.

Anmälan är bindande och görs senast den 15 februari 2018 som "Icke-medlem, även om du är medlem i SKYREV. Endast medlemmar får delta på utbildningen. Antalet deltagare är begränsat till 20 st.

Fullständigt program kommer senare.

Vänligen ange information om specialkost i meddelandefältet. Ange även kontaktuppgifter till din handledare på din arbetsplats.

Kursansvariga är:
Erik Söderberg, certifierad kommunal revisor och senior manager vid Ernst & Young i Göteborg, erik.soderberg@se.ey.com
Eva Moe, certifierad kommunal revisor och 1:e revisor vid Västerbottens läns landsting, eva.moe@vll.se

Dessutom kommer ett antal externa föreläsare och resurspersoner knytas till utbildningens såväl teoretiska som praktiska avsnitt. Utöver kursledarna kommer följande att granska och opponera på kursdeltagarnas projektplaner och rapporter under kursen:

Eva Tency Nilsson, certifierad kommunal revisor vid Region Skåne, eva­tency.nilsson@skane.se
Richard Norberg, certifierad kommunal revisor och revisionsdirektör vid Västerbottens läns lands­ting, richard.norberg@vll.se
Karin Selander, certifierad kommunal revisor och revisionschef vid landstinget i Värmland, ka­rin.u.selander@liv.se
Eventuellt ytterligare opponenter.

Har du frågor kring utbildningen och dess innehåll kan du vända dig till någon av de kursansva­riga. Är dina frågor av praktisk karaktär vänder du dig till Skyrevs kansli på Föreningshuset skyrev@foreningshuset.se telefonnummer: Nr +46 (0)8 120 131 95

 

Bokningen är stängd sedan 2018-02-15 23:49:00!