Alla priser är angivna i SEK. Betalningsvillkor

Årsmöte 2022

När: 14 juni 2022, kl: 10:00
Plats: Digitalt via Teams
Pris inklusive moms: 0,00 kr
Varav moms: 0,00 kr för medlem
Platser kvar: Obegränsat
Bokningsbar t.o.m: 2022-06-13
Övrigt: -

Årsmöte Företagsekonomiska Föreningen

Årsmöte i FEF sker 14 juni 2022 kl 10.00 via Teams med kompletterande information på föreningens hemsida. På hemsidan kommer finnas bl a årsredovisning, revisionsberättelse och stadgar.
Länk till hemsidan är https://fef.se/ 

Vid årsmötet kommer val av styrelse mm ske och ansvarsfrihet behandlas enligt bifogade dagordning med förslag till beslut från styrelsen.
Synpunkter och frågor till info@fef.se
Årsmötet i Teams äger rum 14 juni 2022 kl 10.00.

Dagordning med styrelsens förslag till beslut

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av två justeringsmän
 3. Styrelsens årsredovisning för 2021
 4. Revisorernas berättelser
 5. Beslut om fastställande av balans och resultaträkningar
 6. Beslut om resultatdisposition
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelseledamöter och ordförande
 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 10. Val av valnämnd
 11. Årsavgift 2023
 12. Övriga frågor
 13. Årsmötet avslutas
Bokningen är stängd sedan 2022-06-13 12:00:00!